DIPLOMATIC MISSION FOR PEACE AND PROSPERITY

International organization

DIPLOMATIC MISSION FOR PEACE AND PROSPERITY

In Albania and other countries of the Balkan region many non-governmental organizations operate their activity, based on statutes and programs approved by international boards or institutions at the service of freedom and basic human rights, peace, economic development and social welfare. But one of them, with a special motto “Lobbying, lobbying and only lobbying for Peace and Civilization”IMG_5321 is the International Organization Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP), registered in Tirana in 2010, five years ago. This Diplomatic Mission has been designed by former US Ambassador Richard Holbrooke and is accredited to the United Nations Organization, European Union, USA, etc. The  farsighted ideas of this excellence ambassador, savior of the people of Kosovo, made possible the opening of the Office of the Mission in Tirana to operate in the Balkans, in developing countries, and in many other countries where our compatriots Albanians work and live.

In five years of activity of the Office of DMPP in Tirana, with the members, associates and partners of the Mission, its message primarily consisted to address every citizen with the motto “Lobbying, Lobbying and only lobbying for Peace, Education and Modern Civilization. ” Especially in these years it has been worked for the education of a new generation of missionaries of peace who love, practice and instill peace in preschools, school, university and academic institutions, in the civil society in defense and respect of freedoms and fundamental human rights.IMG_1203

In achieving these objectives a significant contribution over the years has been  given by this mission’s members who are prominent figures and personalities from many countries and nations of the world. It is worth mentioning the close and very fruitful cooperation with the founder and President of the Academy of Universal Global Peace Dr. Madhu Krishan (India), President of “Azzurro Italia” Dr. Attilio Miani (Bari, Italy), Senator Shelton Neth (Micronesia), Ambassador William Weiss (USA), businessman Dr. Milesz Sandor (Budapest, Hungary), Archbishop Dr. Joseph Rankin (Nigeria), director of the US Congress Committee of Eurasian Affairs, Dr. Cary Lee Peterson, etc.

It is worth that in this 5-anniversirary of the opening of the Office of this Mission in Tirana to mention the role, special assistance and contribution given by collaborators, who are different categories: aIMG_4327cademics, politicians, statesmen, diplomats, businessmen, university scholars, representatives of women’s organizations, youth, etc., from Albania and all areas where our Albanian compatriots live and work.

With the modest experience of already 5 years, based on the Charter and its work Program, DMPP aims:

– Re-dimensioning the image of the Balkan countries, their educational, cultural and human values in the service of peace, coexistence and good neighborliness in the region;1

– Lobbying based on the principles of the UN in promoting education, evidencing cultural values, health care, especially for the protection and exercise of human rights to the social classes in difficulty, in regions involved in the political crisis or natural disaster ;

– Creating lobbies in support of the democratic development of the countries and peoples of the region and the world;

– Economic cooperation, for the movement of capital to help developing countries to increase economic prosperity and strengthen democratic societies, etc.IMG_0133

DMPP has organized and intends to organize conferences and meetings of donors for funding projects that bring development and also ideas in the service of strengthening Peace. We can mention that this year, at the initiative of the Mission, in collaboration with local government authorities, took place the realization and placement of the bust of former Ambassador Holbrooke in the Municipality Viti – Kosovo and in Fier, thanksgiving and Certificate of Acknowledgement for the figure of the missionary of reconciliation of blood feuds throughout Kosovo, Anton Çeta, in the event of placing his statue in his hometown, in Rrëshen-Mirdita.IMG_4561

A very significant event was the organization and implementation of the “Day of Peace” in the city of Budapest, Hungary, for the peoples of Ukraine and Russia.

During 2015 DMPP awarded with certificates of acknowledgement as peace missionaries, many personalities from various fields and doctor titles (Honoris Causa) on their activity, some of its members and associates with more activity in the service of World Peace.

Prepared by:
Dr. Vangjel MITA
Diplomatic Advisor to DMPP

 

Organizatë ndërkombëtare

MISIONI DIPLOMATIK PËR PAQE DHE PROSPERITET

Në Shqipëri dhe në vende te tjera të rajonit të Ballkanit ushtrojnë veprimtarinë e tyre mjaft organizata jo-qeveritare, mbështetur në statute dhe programe të miratuara nga borde apo institucione ndërkombëtare në shërbim të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, paqes, IMG_7094zhvillimit ekonomik dhe mirëqënies shoqërore.  Por, një ndër to, me një moto të veçantë “Lobim, Lobin dhe vetëm Lobim për Paqe dhe Qytetërim”  është Organizata Ndërkombëtare Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP), regjistruar në Tiranë më 2010, pesë vite    më parë. Ky Mision Diplomatik është ideuar nga ish-ambasadori amerikan Richard HOLBROOKE dhe është i akredituar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në Bashkimin Evropian, në SHBA, etj. Idetë largpamëse të këtij ambasadori ekselent, shpëtimtarit të popullit të Kosovës, bënë të mundur çeljen e Zyrës së këtij Misioni në Tiranë për të vepruar në Ballkan, në vende  në zhvillim, si dhe në shumë shtete të tjerë ku punojnë dhe jetojnë bashkëkombasit tanë shqiptarë.23

Në pesë vitet e veprimtarisë së Zyrës së DMPP në Tiranë, me anëtarët, bashkëpunëtorët dhe partnerët e Misionit, mesazhi i saj në radhë të parë ka konsistuar për t’iu drejtuar çdo qytetari me moton “Lobim, Lobim dhe vetëm Lobim për Paqen, Edukimin dhe Qytetërimin modern”. Veçanërisht në këto  vite është punuar për edukimin dhe arsimimin e një brezi të ri misionarësh paqeje që e duan, e praktikojnë dhe e rrënjosin Paqen në të gjitha institucionet parashkollore, shkollore, universitare, akademike, në shoqërinë civile në mbrotje dhe respektim të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut.IMG_8568

Në arritjen e këtyre objektivave një kontribut të rëndësishëm kanë dhënë ndër vite anëtarët e këtij Misioni, të cilët janë figura dhe personalitete të shquar nga shumë vende dhe kombe të botës. Është rasti të veçojmë bashkëpunimin e ngushtë dhe shumë të frytshëm të themeluesit dhe Presidentit të Akamdemisë Universale Globale të Paqes Dr. Madhu Krishan (Indi), Presidenti i “Azzurro  Italia” Dr. Attilio Miani (Bari-Itali),senatori Shelton Neth ( Mikronezia), ambasadori William Weiis (SHBA), biznesmeni Dr. Milesz Sandor (Budapest-Hungari), kryepeshkopi Dr. Joseph Jankin (Nigeria), drejtori i Komitetit euroaziatik në Kongresin amerikan, Dr. Cary Lee Peterson, etj.img_4313

Është rasti që në këtë 5 – vjetor të çeljes së Zyrës së Misionit në Tiranë të veçojmë edhe rolin, ndihmesën e veçantë dhe kontributin që kanë dhënë bashkëpunëtorët, që janë të kategorive të ndryshme : akademikë, politikanë, shtetarë, diplomatë, biznesmenë, universitarë, përfaqësuese të organizatave të grave, të rinisë, etj., nga Shqipëria dhe mbarë trevat ku jetojnë dhe punojnë bashkëkombasit tanë shqiptarë. IMG_5388

Me përvojën tashmë  modeste 5-vjeçare, bazuar në Statutin dhe Programin e punës së tij, DMPP synon:

– ridimensionimin e imazhit të vendve ballkanike, të vlerave të tyre arsimore, kulturore dhe humane në shërbim të Paqes, bashkëjetesës dhe fqinjësisë së mirë rajonale;

– lobimin në bazë të parimeve të OKB-së nxitjen e edukimit, arsimimit, evidentim të  vlerave kulturore, e  kujdesit shëndetësor, sidomos për mbrojtjen dhe ushtrimin e të drejtave njërzore tek shtresat shoqërore në vështirësi, në rajone të përfshira në kriza politike apo fatkeqësi natyrore;IMG_5298

– krijimin e lobeve në mbështetje të zhvillimeve demokratike të vendeve dhe popujve të rajonit dhe në botë;

– për bashkëpunim ekonomik, për lëvizjen e kapitaleve në ndihmë të vendeve në zhvillim, për rritjen e mirëqënies ekonomike dhe forcimin e  shoqërive demokratike, etj.

DMPP ka organizuar dhe synon të organizojë konferenca e takime donatorësh për financim të projekteve që sjellin zhvillim, si dhe të ideve në shërbim të forcimit të Paqes. IMG_2604Kështu mund të përmendim që gjatë këtij viti u realizua me inisiativën e këtij Misioni dhe në bashkëpunim me autoritete të pushtetit vendor bërja dhe vendosja e bustit të ish-ambasadorit Holbrooke në Komunën Viti – Kosovë dhe në qytetin e Fierit, falenderim dhe Çertifikatë Mirënjohjeje për figurën e misionarit të pajtimit të gjaqeve në mbarë Kosovën Anton Çeta, në rastin e vendosjes së bustit të tij në vendlindje, në Rrëshen-Mirditë.IMG_6050

Veprimtari shumë domethënëse ishte organizimi dhe realizimi i “Ditës së Paqes” në qytetin e  Budapestit-Hungari, për popujt e Ukrainës dhe Rusisë.

Gjatë vitit 2015 nga DMPP u vlerësuan me çertifikata mirënjohjeje si misionarë paqe disa personalitete të fushave të ndryshme dhe me tituj doctor (Honaris Causa)  për veprimtarinë e tyre disa nga anëtarët dhe bashkëpunëtorët e tij me më shumë aktivitet në shërbim të Paqes Botërore.

Përgatiti:
Dr. Vangjel MITA                                                                                                           Këshilltar Diplomatik në DMPP

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s